Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

 hl papier primator

V  Bardejove:  29. 2.  2016

 

 

P R O G R A M

na XVIII. zasadnutie mestskej rady, ktoré sa uskutoční
10. 3. 2016 (štvrtok ) o 9,00 hod.

v zasadacej sieni MsR v budove MsÚ v Bardejove

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta
 3. Návrh na zmenu plánu modernizácie a rekonštrukcie – technické zhodnotenie mestského majetku spoločnosťou BARDBYT, s.r.o. na rok 2016
 4. Návrh nakladania s majetkom mesta
 5. Výročná správa o hospodárení za rok 2015
  a) m.p. Bapos
  b) ZUŠ M. Vileca
 6. Návrh Záverečného účtu mesta a finančného usporiadania za rok 2015 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2015
 7. Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2016
 8. Informatívna správa o príprave na Letnú turistickú sezónu 2016
 9. Správa o činnosti MsP za rok 2015
 10. Návrh zmien a doplnkov Organizačného poriadku Mestskej polície
 11. Správa o stave a plnení úloh požiarnej ochrany a o požiarovosti v meste v roku 2015 a o dodržiavaní Požiarneho a Organizačného poriadku Mestského hasičského zboru
 12. Projektový zámer riešenia odpadového hospodárstva v meste Bardejov po roku 2016 ( vlastný podnik)
 13. Rôzne
 14. Záver

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

 

 

 

 

 tel.: (00421) 054/ 4862 127,    fax: (00421)054/ 472 24 76
----------------------------------------------------------------------------------------------
 IČO: 321 842,  DIČ: 2020622923, e-mail: primator@bardejov.sk

 

Najblišie udalosti

24 apr 2022
19:00 - 21:00
LENKA FILIPOVÁ -ZMENA!
21 mar 2022
18:00 - 21:00
Klimaktérium_ Zmena!

 

sms informacie

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

koronavirus

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám