Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov
 erb bj cb mat

Primátor Mesta

Bardejov

Radničné námestie 16

 unesco cb mat

    V  Bardejove:  31. 10.  2014

 

P R O G R A M

na L.   zasadnutie mestskej rady, ktoré sa uskutoční
06. 11.  2014  (piatok) o  9,00 hod.
v zasadačke MsR v budove  MsÚ v Bardejove

 

 Program:

 

 1. Otvorenie
 2. Návrh nakladania s majetkom mesta
 3. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta
 4. Plnenie programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií  za I. - III. štvrťrok 2014
 5. Plnenie rozpočtu a hospodárskych úloh, rozbor pohľadávok a záväzkov za I. – III. štvrťrok 2013 v m. p. Bapos a Plnenie rozpočtu ZUŠ M. Vileca za I. - III. štvrťrok 2014
 6. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 118/2011 o určení náležitostí miestnych daní
 7. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 60/2004 o určení náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 8. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 10/1993 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami
 9. Návrh na zrušenie VZN č.84/2008  o používaní symbolov mesta Bardejov v znení zmien a doplnkov schválených dňa 11.11.2010 na základe protestu prokurátora
 10. Rôzne
 11. Záver

 

 

 

 MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

 

 

 

 

 tel.: (00421) 054/ 4862 127,    fax: (00421)054/ 472 24 76
----------------------------------------------------------------------------------------------
 IČO: 321 842,  DIČ: 2020622923, e-mail: primator@bardejov.sk

 

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám