Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

 

dátum názov doručenie dokument
  10.2020    
08.10.2020 Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - "Parčík - Bardejovská Nová ves"
15.10.2020 ikona pdf
  09.2020    
14.9.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania "Prístavba balkóna" Nový Sad 8, byt č. 9 29.9.2020 ikona pdf
14.9.2020 Rozhodnutie o povolení stavby "Bytový dom -balkón" Nábrežná 19, byt č. 5 29.9.2020 ikona pdf
14.9.2020 Rozhodnutie o povolení stavby "Bytový dom -balkón" Nábrežná 21, byt č. 33 29.9.2020 ikona pdf
10.9.2020 Rozhodnutie o umiestnení stavby "FTTH_BJ_KBV_Vinbarg" - telekomunikačná stavba 25.09.2020 ikona pdf
 9.9.2020  Rozhodnutie o umiestnení stavby "INS_FTTH_BJ_Dlhá Lúka" - telekomunikačná stavba  24.09.2020 ikona pdf 
7.9.2020 Rozhodnutie o umiestnení stavby - "INS_FTTH_BJ_Bardejovské Kúpele“ – líniová stavba 2.10.2020 ikona pdf
2.9.2020 Rozhodnutie o umiestnení stavby "Optická trasa pre pripojenie stožiaru TOWECOM a.s., Stebnícka Magura na optickú sieť Orange a.s." - líniová stavba 18.9.2020 ikona pdf
  07.2020    
28.07.2020 Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - "INS_FTTH_BJ_Bardejovské Kúpele“ – líniová stavba 12.08.2020 ikona pdfSITUÁCIA
28.07.2020 Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - "FTTH_BJ_KBV_Vinbarg“ – líniová stavba 12.08.2020 ikona pdfSITUÁCIA
28.07.2020 Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - "INS_FTTH_BJ_Dlhá Lúka“ – líniová stavba 12.08.2020 ikona pdfSITUÁCIA
27.07.2020 Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - "Optická trasa na pripojenie stožiara Towercom a.s. Stebnícka Magura na optickú sieť Orange Slovensko a.s.“ – líniová stavba 11.08.2020 ikona pdfSITUÁCIA
21.07.2020 Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - "ROZŠÍRENIE NN SIETE BARDEJOV, PRIEMYSELNÁ ulica“ – líniová stavba 05.08.2020 ikona pdfSITUÁCIA
14.7.2020 Konanie podľa §88 a § 88a stavebného zákona o dodatočnom povolení stavby v konaní spojenom s kolaudačným konaním "Čerpacia stanica pohonných látok Bardejov“ - oznámenie 30.7.2020 ikona pdf
  06.2020    
4.6.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "Bytový dom -  balkón - zmena stavby" - obytný  blok C13 - ul. Nábrežná 19, byt 5
19.6.2020 ikona pdf
4.6.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "Bytový dom -  balkón - zmena stavby" - obytný  blok C13 - ul. Nábrežná 21, byt 33 19.6.2020 ikona pdf
  05.2020    
27.05.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "Bardejov - úporava V458-V387_zriadenie DTS" - líniová stavba
27.05.2020 ikona pdf
  02.2020    
27.04.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "Zateplenie obvodového plášťa" - obytný  blok A-15 - ul. L. Novomestského
27.04.2020 ikona pdf
20.2.2020 Stavebné povolenie na stavbu "Preložka VN 387 vedenia " - líniová stavba 9.3.2020 ikona pdf
  01.2020    
28.01.2020 Upovedomenie o predložení odvolania odvolaciemu orgánu proti rozhodnutiu o umiestnení stavby "Rekreačná chata" 12.02.2020 ikona pdf
27.1.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov na stavbu "Areál za OC - komunikácie a IS " SO - 02 Nová VN prípojka a DTS - líniová stavba 13.2.2020 ikona pdf
23.1.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov na stavbu "Preložka VN 387 vedenia " - líniová stavba 7.2.2020 ikona pdf
  12.2019    
 27.12.2019  Konanie podľa §88 a § 88a stavebného zákona o dodatočnom povolení stavby v konaní spojenom s kolaudačným konaním "Čerpacia stanica pohonných látok Bardejov“ - oznámenie  13.1.2019 ikona pdf 
05.12.2019 Zmena nedokončenej stavby "Odstránenie systémových porúch zateplením obvodového plášťa bytového  domu A-5 sídl. Vínbarg - zmena stavby" - Rekonštrukcia lóggi výmenou oceľového zábradlia za murované 19.12.2019 ikona pdf
05.12.2019 Stavebné povolenie "Sanácia balkónov bytového domu 12-A " - zmena stavby, ul. Nábrežná 17, 18
19.12.2019 ikona pdf
1.12.2019  Upovedomenie o podaní odvolania proti rozhodnutiu o umiestbnení stavby "Rekreačná chata" 16.12.2019 ikona pdf
  11.2019    
19.11.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "Bytový dom - prístavba balkóna" - obytný  blok C - ul. Slovenská 12, 13, 16 a 17
12.12.2019 ikona pdf
16.11.2019 Rozhodnutie o umiestnení stavby "FTTH_BJ_KBV_Na starom kúpalisku" - rozšírenie siete - telekomunikačná stavba 2.12.2019 ikona pdf
05.11.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "Sanácia balkónov bytového domu 12-A " - zmena stavby, ul. Nábrežná 19.11.2019 ikona pdf
05.11.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "Odstránenie systémových porúch zateplením obvodového plášťa bytového domu A-5 sísl. Vinbarg - rekonštrukcia loggie výmenou oceľového zábradlia za murované" - zmena stavby, ul. A. Svianteka
19.11.2019 ikona pdf
 

10.2019

   
18.10.2019 Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby "FTTH_BJ_KBV_Na starom kúpalisku" - rozšírenie siete - telekomunikačná stavba 4.11.2019 ikona pdf

11.10.2019

Rozhodnutie o umiestbnení stavby "Rekreačná chata" 25.10.2019 ikona pdf
 01.10.2019  Rozhodnutie o umiestnení stavby "FTTH_BJ_KBV_Landberg" - rozšírenie siete - telekomunikačná stavba  15.01.2019 ikona pdf 
  9.2019    
16.9.2019 Rozhodnutie o povolení stavby " IBV Bardejovská Nová Ves - IS" SO 01 VN prípojka, SO 02 distribučná trafostanica, SO 03 rozšírenie distribučnej sústavy, SO 04 odberné el. zariadenie 1.10.2019 ikona pdf
11.09.2019 Verejná vyhláška Rozhodnutie OU-PO-OVBP2-20196/38179/101553/ŠSS-FA  stavba "Čerpacia stanica pohonných látok Bardejov" 26.09.2019 ikona pdf
  8.2019    
22.8.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - "IBV Bardejovská Nová Ves" VN prípojka, DTS, RD N sústavy a OEZ - líniová stavba 6.9.2019 ikona pdf
19.08.2019 Rozhodnutie o umiestnení stavby - "Oporný a vytýčovací bod nadzemného vedenia elektronickej komunikačnej siete O2 Slovakia - 74565/BJBNV"" - telekomunikačná líniová stavba 03.09.2019 ikona pdf
  7.2019    
29.07.2019 Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - "FTTH_BJ_KBV_Landberg- rozšírenie siete" - líniová stavba 13.08.2019 ikona pdf
26.7.2019 Rozhodnutie o umiestnení stavby " IBV Bardejovská Nová Ves" SO 01 VN prípojka, SO 02 distribučná trafostanica, SO 03 rozšírenie distribučnej sústavy, SO 04 odberné el. zariadenie 9.8.2019 ikona pdf
29.07.2019 Oznámenie o začatí kolaudačného konania na stavbu "Obnova obalových konštrukcií bytového domu ulica Partizánska 25,26 - blok H/3, Bardejov" - zmena stavby 13.08.2019 ikona pdf
29.07.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "Prístavba balkóna " - zmena stavby, ul. Fučíková č. 36, byt č.3 13.08.2019 ikona pdf
29.07.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "Prístavba balkóna " - zmena stavby, ul. Fučíková č. 35, byt č.13 13.08.2019 ikona pdf
23.07.2019 Oznámenie o začatí územného konania   "Rekreačná chata" na pozemku parc. č. CKN 4887/54 v k.ú. Bardejov 07.08.2019 ikona pdf
16.07.2019 Oznámenie o začatí územného konania  na umiestnenie stavby "Oporný a vytyčovací bod nadzemného vedenia elektronickej komunikačnej siete O2 Slovakia - 71565/BJBNV" - líniová stavba 31.07.2019 ikona pdf
3.7.2019 Oznámenie o začatí územného konania  na umiestnenie stavby "IBV Bardejovská Nová Ves" - IS EN - líniová stavba 18.7.2019 ikona pdf
  6.2019    
 26.6.2019 Upovedomenie o podaní odvolania  proti rothodnutiz o vydaní dodatočného povolenia stavby spojeného s kolaudáciou stavby "Čerpacia stanica pohonných látok Bardejov" 10.7.2019 ikona pdf
 20.6.2019  Územné rozhodnutie na stavbu „Areál za OC, komunikácie a IS“ - líniová stavba  8.7.2019 ikona pdf 
20.06.2019 Kolaudačné rozhodnutie na stavbu "Obnova obalových konštrukcií bytového domu Gorlická 15, 16, 17, Bardejov - zmena stavby" 08.07.2019 ikona pdf
20.06.2019 kolaudačné odnutie na stavbu "Obnova obalových konštrukcií bytového domu ul. Wolkerova 4,5,6 - G2, Bardejov" - zmena stavby 08.07.-2019 ikona pdf
10.06.2019 Okresný úrad Prešov - Zrušenie rozhodnuia na stavbu "Obnova obalových konštrukcií bytového domu, ul. Komenského č. 28,29,30,31,32,33, Bardejov" - zmena stavby. 25.06.2019 ikona pdf
  5.2019    
27.5.2019 Oznámenie o začatí kolaudačného konania na stavbu :  "Telekomunikačná stavba - vysielač - Dlhá Lúka, Telekomunikačný stĺp premikrovlné internetové pripojenie 5GHz " - telekomunikačná líniová stavba 10.6.2019 ikona pdf

 27.5.2019

 Rozhodnutie  o dodatočnom povolení stavby v konaní spojenom s kolaudačným konaním - „Čerpacia stanica pohonných látok Bardejov“

 10.6.2019

ikona pdf 
13.05.2019 Oznámenie o začatí kolaudačného konania na stavbu "Obnova obalových konštrukcií bytového domu Gorlická 15, 16, 17, Bardejov - zmena stavby" 28.05.2019 ikona pdf
13.05.2019 Oznámenie o začatí kolaudačného konania na stavbu "Obnova obalových konštrukcií bytového domu ul. Wolkerova 4,5,6 - G2, Bardejov" - zmena stavby 28.05.2019 ikona pdf
  4.2019    
30.04.2019 Upovedomenie o predložení odvolania  odvolaciemu orgánu  na stavbu "Obnova obalových konštrukcií bytového domu, ul. Komenského č. 28,29,30,31,32,33, Bardejov" - zmena stavby. 30.04.2019 ikona pdf
03.04.2019 Upovedomenie o podaní odvolania  a oznámenia  doplňujúceho konania v zmysle § 56 (57) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na stavbu "Obnova obalových konštrukcií bytového domu, ul. Komenského č. 28,29,30,31,32,33, Bardejov" - zmena stavby. 18.04.2019 ikona pdf
02.04.2019 Rozhodnutie o umiestnení stavby - "INS_FTTH_Bardejov- Pod lipkou " - telekomunikačná líniová stavba  17.04.2019 ikona pdf
  3.2019    
01.03.2019 Rozhodnutie o umiestnení stavby - "INS_FTTH_BJ_00_Bardejov_Dlhý rad " - telekomunikačná líniová stavba 15.03.2019 ikona pdf
01.03.2019 Rozhodnutie o umiestnení stavby - "INS_FTTH_BJ_00_Bardejov-Družstevná" - telekomunikačná líniová stavba 15.03.2019 ikona pdf
01.03.2019 Stavebné povolenie postupom podľa § 60 a §60 stavba "Obnova obalových konštrukcií bytového domu, ul. Komenského č. 28, 29, 30, 31, 32, 33, Bardejov" - zmena stavby 15.03.2019 ikona pdf
01.03.2019 Rozhodnutie o umiestnení stavby - "INS_FTTH_BJ_Bardejov_Moliterka" - telekomunikačná líniová stavba 15.03.2019 ikona pdf
  2.2019    
27.02.2019 Rozhodnutie o umiestnení stavby - "INS_FTTH_BJ_BARD 00 Bardejob Vinbarg" - telekomunikačná líniová stavba 14.02.2019 ikona pdf
27.02.2019 Rozhodnutie o umiestnení stavby - "INS_FTTH_BJ_Bardejov_Andraščíkova" - telekomunikačná líniová stavba 14.02.2019 ikona pdf
26.02.2019 Rozhodnutie o umiestnení stavby - "INS_FTTH_BJ_Bardejov_Homolkova" - telekomunikačná líniová stavba 13.03.2019 ikona pdf
20.02.2019 Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - "INS_FTTH_BJ_Bard_Bardejov_Pod lipkou" 07.03.2019 ikona pdf
14.2.2019 Rozhodnutie OU Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky o mimoodvolacom konaní 1.3.2019 ikona pdf
8.2.2019 Upovedomenie o podaní odvolania v zmysle § 56 (57) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. 22.2.2019 ikona pdf
  1.2019  
 
 24.01.2019  Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - "Rodinný dom" na pozemku parc.CKN č. 4869/628 v k.ú. Bardejov 08.02.2019 ikona pdf
23.01.2019 Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - "INS_FTTH_BJ_Bard_00_Bardejov_Družstevná" 07.02.2019 ikona pdf
23.01.2019 Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - "INS_FTTH_BJ_BARD 00 Bardejov-Dlhý rad" 07.02.2019 ikona pdf
23.01.2019 Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - "INS_FTTH_BJ_BJ BARD 00 Bardejov Vinbarg" 07.02.2019 ikona pdf
23.01.2019 Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - "INS_FTTH_BJ_Bardejov-Andraščíkova" 07.02.2019 ikona pdf
23.01.2019 Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - "INF_FTTH_BJ-Homolkova" 07.02.2019 ikona pdf
23.01.2019 Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - "INS_FTTH_BJ-Bardejov-Moliterka" 07.02.2019 ikona pdf
16.01.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "Obnova obalových konštrukcií bytového domu, ul. Komenského č. 28 až 33, Bardejov" - zmena stavby 31.01.2019 ikona pdf
16.01.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "Obnova obalových konštrukcií bytového domu, ul. Pod Papierňou č. 56 - C2, Bardejov" - zmena stavby 31.01.2019 ikona pdf
16.01.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "Obnova obalových konštrukcií bytového domu, ul. Pod Papierňou č. 55 - C3, Bardejov" - zmena stavby 31.01.2019 ikona pdf
16.01.2019  Rozhodnutie o umiestnení stavby - "Regionálna trasa : Stropkov - Svidník - Bardejov" - líniová stavba 31.01.2019 ikona pdf
16.01.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "Obnova obalových konštrukcií bytového domu Z na ul. Přerovská 1, 2 v Bardejov" - zmena stavby 31.01.2019 ikona pdf
16.01.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "Obnova obalových konštrukcií bytového domu, ul. Pod Papierňou č. 57 - C1, Bardejov" - zmena stavby 31.01.2019 ikona pdf
16.01.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "Obnova obalových konštrukcií bytového domu C, ul. Slovenská 12 až 17, Bardejov" - zmena stavby 31.01.2019 ikona pdf
7.1.2019 Rozhodnutie v súlade s ustanoveniami § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenie § 120, § 88a ods. 7 a ods. 9 stavebného zákona o dodatočnom povolení stavby v konaní spojenom s kolaudačným konaním - „Čerpacia stanica pohonných látok Bardejov“ – časť SO 08 –   komunikácie a spevnené plochy 22.1.2019 ikona pdf
  12.2018    
28.12.2018 Oznámenie o začatí územného konania 11.1.2019 ikona pdf
13.12.2018 Oznámenie o začatí konania 28.12.2018 ikona pdf
6.12.2018 Územné rozhodnutie - predĺženie platnosti "I/77 Bardejov - Bardejovské Kúpele - rekonštrukcia" - líniová stavba 21.12.2018 ikona pdf
  11.2018    
16.11.2018 Rozhodnutie o umiestnení stavby - "Optická metropolitná sieť" - líniová stavba 3.12.2018 ikona pdf
15.11.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "Obnova obalových konštrukcií bytového domu, Gorkého  A1 - zmena stavby "
30.11.2018 ikona pdf
06.11.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov "Obnova obalových konštrukcií bytového dmu D4 - zmena stavby " - Komenského 34,35,36,37 21.11.2018 ikona pdf
06.11.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa  § 88a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov  "Stavebná úprava bytu - prístavba balkóna - bytový dom - zmena stavby"  21.11.2018 ikona pdf
       
  10.2018    
23.10.2018 Stavebné povolenie - verejná vyhláška - na stavbu : "IS Pod Špitáľskym"  - TS, VN prípojka a rozvod NN 7.11.2018 ikona pdf
23.10.2018 Oznámenie o začatí kolaudačného konania na stavbu "Obnova lodžií bytového domu Pod papierňou A5" - zmena stavby 7.11.2018 ikona pdf
19.10.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - "Rozšírenie distribučnej siete na Štefánikovej ul. v Bardejove" 5.11.2018 ikona pdf
  9.2018    
19.9.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - "IS Pod špitáľskym" - TS, VN prípojka a rozvod NN 4.10.2018 ikona pdf
19.09.2018 Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - "Regionálna trasa : Stropkov - Svidník - Bardejov" 04.10.2018 ikona pdf
07.09.2018 OZNÁMENIE verejnou vyhláškou o začatí stavebného konania „Realizácia chodníka – ul. Hlavná, Dlhá Lúka“   ikona pdf
  8.2018    
 15.8.2018  Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - "Optická metropolitná sieť - Bardejov"  30.8.2018  ikona pdf
15.8.2018 Stavebné povolenie - verejná vyhláška - na stavbu : "PP Bardejovská Nová Ves - Komunikácie a IS" SO 03 nová VN prípojka a DTS, SO 04 NN rozvody, SO 05 odberné elektr. zariadenia, SO 06  VO a rozvody slaboprúdu
30.8.2018 ikona pdf
13.8.2018 Stavebné povolenie - verejná vyhláška - na stavbu : "IBV Dlhá Lúka - Komunikácie a IS" SO 03 VO a rozvody slaboprúdu, SO 04 nová VN prípojka a DTS, SO 05 NN rozvody, SO 06 odberné elektr. zariadenia
28.8.2018 ikona pdf
03.08.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov   ikona pdf
  7.2018    
31.07.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov   ikona pdf
20.07.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 03.08.2018 ikona pdf
19.07.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 03.08.2018 ikona pdf
18.07.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 02.08.2018 ikona pdf
15.7.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - "PP Bardejovská Nová Ves, komunikácie a IS" - SO 03 nová NN prípojka a DTS, SO 04NN rozvody , SO 05 odberné sl. zariadena, SO 06 verejné osvetlenie a rozvody slaboprúdu 30.7.2018 ikona pdf
10.7.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - "IBV Dlhá Lúka, komunikácie a IS" - SO 03 verejné osvetlenie a rozvody slaboprúdu, SO 04 nová NN prípojka a DTS, SO 05 NN rozvody, SO 06 odberné sl. zariadena 25.7.2018 ikona pdf
  6.2018    
27.6.2018

Konanie podľa §88 a § 88a stavebného zákona o dodatočnom povolení stavby v konaní spojenom s kolaudačným konaním a  nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním "Čerpacia stanica pohonných látok Bardejov“ - oznámenie

11.7.2018 ikona pdf
       
1.6.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - "Obnova obalových konštrukcií bytového domu ul. Partizánska č. 25, 26 - blok H/3, Bardejov" - zmena stavby 16.6.2018 ikona pdf
  5.2018    
29.5.2018 Rozhodnutie o umiestnení stavby - "PP Bardejovská Nová ves, komunikácia a IS" - líniová stavba 12.6.2018 ikona pdf

7.5.2018

Oznámenie o začatí kolaudačného konania na stavbu "Obnova obalových konštrukcií bytového domu ulica Bezručova č. 24,25,26,27,28,29 - blok D-6, Bardejov" - zmena stavby 22.5.2018 ikona pdf
  4.2018    
17.4.2018 Rozhodnutie o umiestnení stavby - "Záhradkárska oblasť Koligrund - výstavba trafostanice, VN prípojky a NN distr. rozvodov" 2.5.2018 ikona pdf
12.4.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - "Zateplenie severného priečelia, náter južného priečelia, rekonštrukcia schodiskových lodžií, rekonštrukcia okapového chodníka a oprava sokla bytového domu D2, ul. Moyzesova , Bardejov" 27.4.2018 ikona pdf
9.4.2018 Rozhodnutie  o umiestnení stavby -  "IBV Dlhá Lúka, Komunikácia a IS" - verejná vyhláška 24.4.2018 ikona pdf
  3.2018    
22.3.2018 Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. 9.4.2018 ikona pdf
12.3.2018

Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

27.3.2018 ikona pdf
9.3.2018 Upovedomenie o podaní odvolania v zmysle § 56 (57) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. 24.3.2018 ikona pdf
  2.2018    
5.3.2018 Oznámenie o začatí kolaudačného konania na stavbu "Obnova obalových konštrukcií bytového domu, ul. Komenského 40, 41, 42, 42, 44, 45 - blok D-5, Bardejov" - zmena stavby 20.3.2018 ikona pdf
6.2.2018 Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - "Zahradkárska oblasť Koligrund - výstavba VN prípojky, trafostanice a NN distr rozvodov" 22.2.2018 ikona pdf
5.2.2018 Rozhodnutie v súlade s ustanoveniami § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenie § 120, § 88a ods. 7 a ods. 9 stavebného zákona o dodatočnom povolení stavby v konaní spojenom s kolaudačným konaním - „Čerpacia stanica pohonných látok Bardejov“ – časť SO 08 –   komunikácie a spevnené plochy 20.2.2018 ikona pdf
  12.2017
   
19.12.2017 Oznámenie o začatí stavebného konania -  verejna vyhláška - na stavbu : "Rekonštrukcia plynovodov Bardejov, Štefánikova, Za Rajom" 3.1.2018 ikona pdf
18.12.2017

Oznámenie o konaní v súlade s ustanoveniami § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenie § 120, § 88a ods. 7 a ods. 9 stavebného zákona o dodatočnom povolení stavby v konaní spojenom s kolaudačným konaním - „Čerpacia stanica pohonných látok Bardejov“ – časť SO 08 –   komunikácie a spevnené plochy

2.1.2017 ikona pdf
  11.2017    
28.11.2017 Rozhodnutie  Ou-PO-OVBP2-2017/40337/111284/ŠSS-KK - verejná vyhláška 13.12.2017 ikona pdf
       
 

9.2017

   
20.09.2017 Oznámenie o začatí koludačného konania Sázavského I3 5.10.2017 ikona pdf
13.09.2017

Oznámenie o začatí územného konania WI-NET s.r.o., Hlavná 8/18, 086 41 Raslavice - Telekomunikačná stavba - Vysielač - Dlhá Lúka

príloha - situácia

27.09.2017 ikona pdfikona pdf
  8.2017    
30.8.2017 Dodatočné stavebné povolenie povolenie spojené s kolaudáciou stavby - verejná vyhláška - na stavbu : "Čerpacia stanica pohonných látok Bardejov" 13.9.2017 ikona pdf
28.8.2017 Oznámenie o začatí stavebného konania -  verejna vyhláška - na stavbu : "Rekonštrukcia loggie výmenou oceľového zábradlia za murované bytového dimu B1" 13.9.2017 ikona pdf
28.8.2017 Oznámenie o začatí stavebného konania -  verejna vyhláška - na stavbu : "Obnova obalových konštrukcií bytového domu ul. Dlhý rad č. 23,24,25 - blok A1, Bardejov" 13.9.2017 ikona pdf
21.08.2017 Oznámenie o začatí stavebného konania: "Most   cez  potok Kamenec, Bardejov-mestská čast' Dlhá Lúka,  Dl01 Úprava  miestnych  komunikácií, D201 Most cez  potok Kamenec, D221 Úprava  potoka Kamenec, DSOl Osvetlenie mosta", na pozemkoch parc. č. C KN 399/1,  E KN
131 /182 a 131/239 v katastrálnom území Dlhá Lúka.
  ikona pdf
7.8.2017 Stavebné povolenie - verejná vyhláška - na stavbu : "Individuálna bytová výstavba - Tehelná Bardejov - príprava územia" 23.8.2017 ikona pdf
       
   7.2017    

31.7.2017

Stavebné povolenie - verejná vyhláška - na stavbu : "Investičná bytová výstavba - Tehelná, SO 2.01 Verejné komunikácie a spevnené plochy" 15.8.2017 ikona pdf
31.7.2017  Rozhodnutie  o umiestnení stavby - líniová stavba "FTTH_BJ_ABV_REZIDENCIA Amélia" - verejná vyhláška 15.8.2017  ikona pdf
10.7.2017 Oznámenie o začatí stavebného konania -  verejna vyhláška - na stavbu : "Investičná bytová výstavba - Tehelná, Bardejov - príprava územia" - EN, VN prípojka a TS, VO, SR 25.7.2017 ikona pdf
06.7.2017 Oznámenie o začatí stavebného konania -  verejna vyhláška - na stavbu : "Investičná bytová výstavba - Tehelná, SO 2.01 Verejné komunikácie a spevnené plochy" 21.7.2017 ikona pdf
  6.2017    
30.6.2017 Rozhodnutie  o prerušeníí územného konania  - líniová stavba "FTTH_BJ_ABV_REZIDENCIA Amélia" - verejná vyhláška 15.7.2017 ikona pdf
12.6.2017 Konanie podľa §88 a § 88a stavebného zákona o dodatočnom povolení stavby "CSPL Bardejov" v konaní spojenom s kolaudačným konaním a  nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním - oznámenie 27.6.2017

ikona pdf

8.6.2017 Rozhodnutie OU Prešov ka stavbe "Polyfunkčná budova, Dlhý rad, Bardejov" - verejná vyhláška 23.6.2017  ikona pdf
  5.2017    
01.06.2017 Oznámenie o začatí územného konania  - líniová stavba "FTTH_BJ_ABV_REZIDENCIA Amélia" 16.06.2017 ikona pdf
01.06.2017 Stavebné povolenie - verejná vyhláška - na stavbu : "Rekonštrukcia strechy bytového domu B" - zmena stavby 16.06.2017 ikona pdf
16.5.2017

Oznámenie o začatí stavebného konania -  verejna vyhláška - na stavbu : "Rekonštrukcia strechy bytového domu B" - zmena stavby

31.5.2017 ikona pdf
9.5.2017

Rozhodnutie o zákonnosti rozhodnutia mesta Bardejov č. ŽP 2016/00054 zo dňa 12.02.2016 mimo odvolacieho konania – verejnou vyhláškou.

- na stavbu :"Čerpacia stanica pohonných hmôt"

24.5.2017  ikona pdf
 2.5.2017  

Verejná vyhláška o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

- na stavbu :"Telekomunikačná stavba - FTTH Bardejov"
 17.5.2017  ikona pdf
2.5.2017

Verejná vyhláška o začatí stavebného konania podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

- na stavbu : "Rekonštrukcia strechy bytového domu B" - zmena stavby

17.5.2017 ikona pdf
  4.2017    
 19.04.2017  Stavebné povolenie -  verejna vyhláška -- Líniová stavba: "Elektro - TV pre zástavbu územia Pod Špitálskym - Bardejovské Kúpele."  05.05.2017  ikona pdf
19.04.2017 Stavebné povolenie -  verejna vyhláška -- Líniová stavba: "TS BNV a nové distribučné NN vedenie." 05.05.2017 ikona pdf

 

10.4.2017

 Oznámenie o začatí konania ododatočnom povolení (odstránení) stavbya výzva na predloženie dokladov - verená vyhláška

na stavbu :  "Čerpacia stanica pohonných hmôt"

 

25.4.2017

 ikona pdf

 

 10.4.2017

 

Verejná vyhláška o začatí stavebného konania podľa § 61 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

- na stavbu : "Zateplenie obvodového plášťa bytového domu - blok B5 nám. arm. gen. L.Svobodu 2687/19-21, Bardejov" - zmena stavby

 

 25.4.2017

 ikona pdf
  3.2017    

 

 9.3.2017

 

Oznámenie o začatí konania o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia mesta Bardejov č. ŽP 2016/00054 zo dňa 12.02.2016 mimo odvolacieho konania – verejnou vyhláškou.

- na stavbu :"Čerpacia stanica pohonných hmôt"

 

24.3.2017

 ikona pdf
  2.2017    
 28.2.2017  Upovedomenie o podaní odvolania proti ÚR o umiestnení stavby "Polyfunkčná budova Dlhý rad Bardejov"  14.3.2017  ikona pdf
 22.2.2017  Rozhodnutie MDaV SR, sekcia výstavby k odvolaniu spoločnosti Alians s.r.o. proti rozhodnutiu OU Prešov, OVaBP č. OU-PO-OVBP2-2016/35142/111209/ŠSS-ST zo dňa 13.10.2016  9.3.2017  ikona pdf
17.2.2017 Kolaudačné konanie -  verejna vyhláška -- Líniová stavba: "IBV 17 RD pri ihrisku - Zriadenie a úprava rozvodov VN, NN, VO a osadenie trafostanice (TS)" 4.3.2017 ikona pdf
  1.2017    
       
 25.1.2017  Územné rozhodnutie -  verejna vyhláška : "Polyfunkčná budova, Dlhý rad, Bardejov"  10.2.2017  ikona pdf

 

19.1.2017

Kolaudačné konanie -  verejna vyhláška -- Líniová stavba: "IBV 17 RD pri ihrisku - Zriadenie a úprava rozvodov VN, NN, VO a osadenie trafostanice (TS)"

 

2.2.2017

ikona pdf
4.1.2017 Stavebné povolenie -  verejna vyhláška -- Líniová stavba: "Bardejov - záhradkárska osada Pod Mihaľovom" 19.1.2017 ikona pdf
4.1.2017 Stavebné povolenie -  verejna vyhláška -- Líniová stavba: "Elektrifikácia IBV8 Fondo s.r.o." 19.1.2017 ikona pdf
  12.2016    

 

29.12.2016

Kolaudačné rozhodnutie (povolenie užívať stavbu) – verejnou vyhláškou.

- na stavbu : "Bardejov – preložka TS25 Štefánikova, úprava časti NN“ – líniová stavba umiestnenej na parcelách č. C KN 4979/1, 4979/7, 4979/22, 4979/49, 1658/9, 1659/2, 1660/1, 1656, 1655/3, 1654/7, 4975/16, 4975/1, 4976/1, 4976/3 a E KN 3538/5, 3538/9, 3538/2, 3538/3, 3538/5, 3544/5, 3546/2, 3553/37, 3546/2 v katastrálnom území Bardejov.

 

13.1.2017

 

ikona pdf

 

23.12.2016

Verejná vyhláška o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov - doplňujúce konanie.

- na stavbu :"Polyfunkčná budova, Dlhý rad, Bardejov"

 

5.1.2016

 

ikona pdf

 

 19.12.2016

 

Verejná vyhláška o začatí kolaudačného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 80 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

- na stavbu : "Bardejov – IBV na ul. Homolkovej - rozšírenie IS - SO 01 STL“ .

 

3.1.2017

 ikona pdf

 

8.12.2016 

 

Verejná vyhláška o začatí stavebného konania podľa § 61 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

- na stavbu : "Bardejov - záhradkárska osada Pod Mihaľovom" - TS a rozšírenie NN siete 

 

23.12.2016

 ikona pdf

 

8.12.2016

 Stavebné povolenie - dodatočné povolenie - verejna vyhláška -- Líniová stavba: "STL plynovod TRANDANEXTA s.r.o., Bardejovská Nová Ves"  23.12.2016  ikona pdf

7.12.2016

Verejná vyhláška o začatí stavebného konania podľa § 61 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

- na stavbu : "Elektrifikácia IBV8 Fondo s.r.o." 

22.12.2016 ikona pdf
       
  11.2016    
       
29.11.2016 Stavebné povolenie - verejna vyhláška -- Líniová stavba: technické vybavenie k IBV Pod Mihaľovom - doplnenie II. etapa   ikona pdf
 29.11.2016

Verejná vyhláška o začatí kolaudačného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 80 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov – verejnou vyhláškou.

- na stavbu : "Bardejov – preložka TS25 Štefánikova, úprava časti NN“ – líniová stavba umiestnenej na parcelách č. C KN 4979/1, 4979/7, 4979/22, 4979/49, 1658/9, 1659/2, 1660/1, 1656, 1655/3, 1654/7, 4975/16, 4975/1, 4976/1, 4976/3 a E KN 3538/5, 3538/9, 3538/2, 3538/3, 3538/5, 3544/5, 3546/2, 3553/37, 3546/2 v katastrálnom území Bardejov.

 14.12.2016  ikona pdf
15.11.2016

Verejná vyhláškao OU Prešov o upoveodmení účastníkov konania o obsahu odvolania voči rozhodnutiu OÚ Prešov č. OU-PO-OVBP2-2016/35142/111209/ŠSS-ST zo dňa 13.102016, ktorým bolo zrušené rozzhodnutie mesta Bardejov č. ŽP 2016/022827 zo dňa 19.5.2016 - na stavbu :"Čerpacia stanica pohonných hmôt"

30.11.2016  ikona pdf
7.11.2016  Verejná vyhláškao začatí stavebného konania  podľa §88a a § 61 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov – verejnou vyhláškou.

- na stavbu :STL plynovod TRANDANEXTA s.r.o., Bardejovská Nová Ves“ na parcelách č. C KN 495/56, 495/58, 1756/3, 499/2, 499/12, 1863/12, 256/1, 495/2, 1813/1, 1817, 1818/1, 1818/2  v katastrálnom území Bardejovská Nová Ves

 22.11.2016  ikona pdf
       
   10.2016    
19.10.2016

Verejná vyhláška rozhodnutia OU Prešov o zákonnosti rozhodnutia mesta Bardejov podľa § 65 zákona č. 71/1967 Zb. o  správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

- na stavbu :"Čerpacia stanica pohonných hmôt"

3.11.2016 ikona pdf
19.10.2016

Verejná vyhláška  kolaudačného rozhodnutia podľa § 82 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

- na stavbu : "Obchodné jednotky Bardejov" - líniová stavba - (objekty SO 601 Úprava distribučnej siete, SO 602 VN prípojka, SO 604 Zriadenie a úprava distribučnej NN siete, PS 01 Transformačná stanica) umiestnenej na parcelách č. C KN 3438/1, 3438/3, 3440/2, E KN 4748/1, 4740, 4739, 5666/5, 5666/6, 5512//8, 5514, 4428, 4429, 4430/2, 4430/3, 4430/1, 4746 v katastrálnom území Bardejov.

 3.11.2016 ikona pdf
14.10.2016 Verejná vyhláška - začatie doplnujuceho stavebneho konania - technicke vybavenie k IBV Pod Mihalovom - doplnenie II etapa 29.10.2016 ikona pdf
10.10.2016 Stavebné povolenie - SO01 Dopravne napojenie na polyfunkčný objekt 25.10..2016 ikona pdf
29.09.2016 Oznamenie o zacati kolaudacneho konania a pozvanie k ústnemu konaniu - pristupova cesta k ČOV Bardejov - Bardejovská Nová Ves 4.10.2016 ikona pdf
 

 

09.2016

   
 15.9.2016

Verejná vyhláška o začatí kolaudačného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 80 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov – verejnou vyhláškou.

- na stavbu : "Obchodné jednotky Bardejov" - líniová stavba - (objekty SO 601 Úprava distribučnej siete, SO 602 VN prípojka, SO 604 Zriadenie a úprava distribučnej NN siete, PS 01 Transformačná stanica) umiestnenej na parcelách č. C KN 3438/1, 3438/3, 3440/2, E KN 4748/1, 4740, 4739, 5666/5, 5666/6, 5512//8, 5514, 4428, 4429, 4430/2, 4430/3, 4430/1, 4746 v katastrálnom území Bardejov.

 30.9.2016 ikona pdf 
 5.9.2016

Verejná vyhláškao OU Prešov o začatí konania o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia mesta Bardejov podľa § 65 zákona č. 71/1967 Zb. o  správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov – verejnou vyhláškou.

- na stavbu :"Čerpacia stanica pohonných hmôt"

 20.9.2016  ikona pdf
 20.9.2016 Verejná vyhláškao začatí stavebného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 61 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov – verejnou vyhláškou.

- na stavbu : "Bardejov, IBV na ul. Homolkovej, rozšírenie inžinirskych sietí - SO 01 STL plynovod" 

 5.10.2016  ikona pdf
 
 
 
 

 Aktualizoval: Milan Klimek 2020-10-07, 8:40, milan.klimek@bardejov.k

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám