Prečítané: 10770x

Adaptácia na zmenu klímy v meste Bardejov – sídliská Vinbarg a Družba
Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 2 Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami
Špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy
Dátum podania: 30.12.2020
Doba realizácie: 12/2020 – 01/2022
Obsah projektu:    
Realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov z dôvodu šetrenia a skvalitnenia životného prostredia  v nasledovnom rozsahu:
1. Vodozádržné opatrenie na sídlisku Družba – úprava parkoviska - vybúranie asfaltového povrchu s príslušnými vrstvami a jeho nahradenie vsakovacími AS – TTE roštami aj s príslušnou podkladovou vrstvou,
2. Vodozádržné opatrenia na sídlisku Vinbarg:
- dažďová záhrada vo vnútrobloku pri plavárni - budovanie bioretenčného systému na zadržiavanie zrážkovej vody,     
- retenčný a vsakovací objekt pri športovom ihrisku, ktorý pozitívne ovplyvňuje mikroklímu a zachytáva vodu pre potreby závlahy v prípade extrémneho sucha,
- vegetačné úpravy - odstránenie nepriepustných povrchov za plochy zelene s funkčnou vegetáciou podporujúcou výpar, zdržanie zrážkovej vody v danom území a podporu biodiverzity.
Celkové predpokladané náklady: 429 118,33 €
z toho požadovaná dotácia: 407 662,41 €

Adaptácia na zmenu klímy v meste Bardejov – vodozádržné opatrenia I.
Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 2 Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami
Špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy
Dátum podania: 31.08.2020
Doba realizácie: 08/2020 – 10/2021
Obsah projektu:   
Realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov z dôvodu šetrenia a skvalitnenia životného prostredia  v nasledovnom rozsahu:
1. Verejné priestranstvo ul. Komenského - AB v Bardejove – oprava a výmena povrchu spevnenej vodonepriepustnej asfaltovej plochy pred objektom služieb za konštrukciu prepúšťajúcu povrchové vody do podložia a umožňujúcu jej spätné odparovanie,
2. Vegetačná strecha na hospodárskej časti a pavilónoch a A a B MŠ na Gorkého ul. Bardejov – výmena existujúcich vrstiev strešnej konštrukcie za novonavrhnuté slúžiace na zadržiavanie dažďových vôd a spomalenie ich odtoku.
Celkové predpokladané náklady: 397 923,69 €
z toho požadovaná dotácia: 378 027,51 €

„SMART Bardejov – mesto na dosah“
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť
Špecifický cieľ: 7.4. Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov
Dátum podania: 26.08.2020
Doba realizácie: 01/2021 – 12/2021
Obsah projektu:    
Budovanie IKT platforiem v rámci mesta s cieľom zaviesť a prepojiť univerzálnu IoT softvérovú platformu a externé senzory a zariadenia potrebné pre získavanie a poskytovanie dát, resp. ďalšiu prácu s týmito dátami a ich zhodnocovanie. Zber dát bude zameraný na nasledovné oblasti:
1. Doprava –zber údajov o statickej doprave a návrh riešenia problematických parkovísk v meste, obsadenosť parkovacích miest, ich rezervácia, úhrada a kontrola parkovného, inštalácia moderného senzorického parkovacieho systému,
2. Životné prostredie – zber dát o kvalite ovzdušia, ich vyhodnocovanie a smart manažment lokálnych environmentálnych ukazovateľov (predovšetkým CO2, prachové častice , emisie, teplota, tlak, vlhkosť, vietor, úroveň zrážok, atď.), inštalácia senzorov a meteostaníc.
3. E-government - tvorba verejných politík a zlepšenie komunikácie medzi samosprávou a občanmi zavedením novej platformy „Open Data“.
Celkové predpokladané náklady: 502 933,00 €
z toho požadovaná dotácia:  477 786,35 €

„Rekonštrukcia zberného dvora v Bardejove“
Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
Dátum podania: 14.08.2020
Doba realizácie: 02/2020 – 09/2022
Obsah projektu:    
Rozšírenie existujúceho zberného dvora, ktorý slúži na zber odpadov, zhromažďovanie, triedenie alebo zmiešavanie odpadov za účelom ich prepravy. Cieľom projektu je zefektívnenie a zvýšenie množstva vyseparovaných zložiek realizovaním nasledovných aktivít:
1. Stavebné úpravy zberného dvora pre rozšírenie kapacity systému triedeného zberu v Meste Bardejov.
2. Zariadenie zberného dvora náležitou technikou a vybavením na rozšírenie kapacity systému triedeného zberu.
Celkové predpokladané náklady: 716 573,78 €
z toho požadovaná dotácia: 680 745,09 €

„Realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov štvrtá etapa“
Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 2 Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami
Špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy
Dátum podania: 28.05.2020
Doba realizácie: 05/2020 – 07/2021
Obsah projektu:    
Realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov z dôvodu šetrenia a skvalitnenia životného prostredia  v nasledovnom rozsahu:
1. Zelené parkovisko na ul. Wolkerova v Bardejove – náhrada jestvujúceho asfaltového resp. betónového povrchu za vodopriepustné AS – TTE rošty na 3 existujúcich parkoviskách, jedno pred Zariadením pre seniorov a dve pred obytnými blokmi,
2. Vegetačná strecha na objekte šatní pri telocvični ZŠ B. Krpelca – výmena existujúcich vrstiev strešnej konštrukcie za novo navrhnuté slúžiace na zadržiavanie dažďových vôd a spomalenie ich odtoku.
Celkové predpokladané náklady:  240 631,74 €
z toho požadovaná dotácia:  228 600,15 €

„Realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov tretia etapa“
Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 2 Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami
Špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy
Dátum podania: 27.03.2020
Doba realizácie: 03/2020 – 05/2021
Obsah projektu:    
Realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov z dôvodu šetrenia a skvalitnenia životného prostredia  v nasledovnom rozsahu:
1. Zelené parkovisko na ul. Sázavského v Bardejove - náhrada jestvujúceho asfaltového povrchu za vodopriepustné AS – TTE rošty,
2. Zelená strecha na administratívnej budove medzi Športovou halou a telocvičňou – výmena existujúcich vrstiev strešnej konštrukcie za nové slúžiace na zadržiavanie dažďových vôd a spomalenie ich odtoku.
Celkové predpokladané náklady:  350 435,44 €
z toho požadovaná dotácia:  332 913,67 €

„Realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov - druhá etapa“
Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 2 Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami
Špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy
Dátum podania: 31.01.2020
Doba realizácie: 12/2019 - 11/2020
Obsah projektu:    
Realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov z dôvodu šetrenia a skvalitnenia životného prostredia  v nasledovnom rozsahu:
1.    Zelené parkovisko na ul. Družstevná – 2. časť- výmena jestvujúceho asfaltu za vsakovacie rošty a doplnenie vzrastlej zelene,
2.    Zelená strecha na pavilóne „B“ na ZŠ Vinbarg – výmena existujúcich vrstiev strechy za nové slúžiace na zadržiavanie dažďových vôd a spomalenie ich odtoku.
Celkové predpokladané náklady:  294 295,72,00 €
z toho požadovaná dotácia:  279 580,93,00 €

„Realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov“
Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 2 Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami
Špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy
Dátum podania: 02.12.2019
Doba realizácie: 02/2020 - 10/2020
Obsah projektu:    
Realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov z dôvodu šetrenia a skvalitnenia životného prostredia  v nasledovnom rozsahu:
1. Zelené parkovisko na ul. Družstevná - výmena jestvujúceho asfaltu za vsakovacie rošty a doplnenie vzrastlej zelene
2. Zelená strecha na telocvični pri športovej hale – výmena existujúcich vrstiev strechy za nové slúžiace na zadržiavanie dažďových vôd a spomalenie ich odtoku.
Celkové predpokladané náklady:  412 000,00 €
z toho požadovaná dotácia: 391 400,00 €

„Vybudovanie základnej technickej infraštruktúry pre marginalizované rómske komunity v  Bardejove“
Operačný program Ľudské zdroje
Prioritná os: 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Špecifický cieľ: 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania
Dátum podania: 28.10.2019
Doba realizácie: 01/2020 - 12/2020
Obsah projektu:    
Zlepšenie dostupnosti obyvateľov MRK k verejným službám v meste Bardejov a zvýšenie kvality bývania budovaním základnej technickej infraštruktúry realizovaním nasledovných aktivít:
-    rekonštrukcia a dostavba miestnych komunikácií na Poštárke,
-    rekonštrukcia miestnych komunikácií pre peších spájajúcich Poštárku s centrom mesta,
-    výstavba chodníka spájajúceho segregovanú časť Dlhá Lúka s jej mestskou časťou.
Celkové predpokladané náklady: 1 086 147,60 €
z toho požadovaná dotácia:  1 031 840,22 €


„Zníženie energetických nákladov na prevádzku budovy mestskej polície v Bardejove“
Program: Environmentálny fond
Oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania
Dátum podania: 05.02.2021
Doba realizácie: 03/2021 - 11/2021
Obsah projektu:     
Zateplenie obvodového plášťa s novou povrchovou úpravou farebnou stierkou, výmena sklobetónových a starších plastových okien, výmena vstupných dverí a zádveria, garážových vrát, zateplenie stropu nad poschodím, výmena strešnej krytiny, bezbariérový vstup, úprava prístrešku nad vstupom. Navrhnuté je aj vyregulovanie systému vykurovania výmenou starých radiátorov a osadenie termostatických ventilov, výmena žiarovkových a neónových svietidiel za svietidlá LED.
Celkové predpokladané náklady: 215 588,09 €
z toho požadovaná dotácia: 204 800,00 €

„Obnova Sýpky na Radničnom námestí č. 31 v Bardejove“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
Dátum podania: 22.01.2021
Doba realizácie: 06/2021 - 12/2021
Obsah projektu:
Postupná obnova Sýpky na Radničnom námestí č. 31 v Bardejove zapísanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu. Cieľom projektu je výmena výplní okenných otvorov a obnova fasád sýpky, ktoré sú v nevyhovujúcom stave a tak zabrániť znehodnocovaniu národnej kultúrnej pamiatky.
Celkové predpokladané náklady: 31 135,00 €
z toho požadovaná dotácia: 24 900,00 €

„Reštaurovanie fasády Meštianskeho domu na Radničnom námestí č. 5 v Bardejove - 3. etapa“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
Dátum podania: 20.01.2021
Doba realizácie: 05/2021 - 12/2021
Obsah projektu:
V 1. etape obnovy bol realizovaný reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie, na ktorú nadväzovala 2. etapa -reštaurovanie kamenného portálu z roku 1621, ukončená v roku 2020. V 3. etape obnovy hlavnej fasády sa zrealizuje odstránenie sekundárnych omietkových a farebných vrstiev, spevnenie fixačným náterom a pod. Celkovým výsledkom postupného reštaurovania bude prezentácia zreštaurovanej hlavnej fasády pamiatky v jej čo najautentickejšej podobe v súlade s podmienkami rozhodnutí Krajského pamiatkového úradu Prešov.
Celkové predpokladané náklady: 30 912,00 €
z toho požadovaná dotácia: 24 729,00 €

„Manažment plán lokality svetového kultúrneho dedičstva UNESCO - Historické jadro mesta Bardejov“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu
Dátum podania: 20.01.2021
Doba realizácie: 05/2021 - 12/2021
Obsah projektu:
Zostavenie manažment plánu je požiadavkou UNESCO, podľa ktorej má mať každá lokalita na Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva spracovaný príslušný manažment plán. Cieľom manažmentu plánu na obdobie 2021 - 2028 je poskytnúť taký rámec pre manažment lokality svetového dedičstva, ktorý by zachoval jeho výnimočnú hodnotu. Plán bude strategickým dokumentom, ktorý vytýči víziu pre lokalitu na Zozname svetového kultúrneho dedičstva a stanoví opatrenia na dosiahnutie tejto vízie.
Celkové predpokladané náklady: 25 000,00 €
z toho požadovaná dotácia: 23 750,00 €

„Vedecká konferencia Bardkontakt 2021“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu
Dátum podania: 14.01.2021
Doba realizácie: 08/2021
Obsah projektu:
Realizácia 29. ročníka tradičného "pamiatkarského podujatia" s medzinárodnou účasťou s názvom "Vedecká konferencia Bardkontakt 2021", venovaného problematike mestských pamiatkových centier.
Celkové predpokladané náklady: 7 828,00 €
z toho požadovaná dotácia: 7 428,00 €

„Doplnenie technickej infraštruktúry Regionálneho centra biologicky rozložiteľných odpadov“
Program: Environmentálny fond
Oblasť: Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov
Činnosť C2: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
Dátum podania: 14.12.2020
Doba realizácie: 03/2021 - 12/2021
 Obsah projektu:     
Realizáciou projektu dôjde k efektívnemu zberu a spracovaniu vyzbieraného BRKO a zastabilizovaniu výsledného produktu – kompostu, a to prostredníctvom:
•  technologického vybavenia na zhodnocovanie BRKO (rotačný triedič, hygienizačný kontajner CSC 30 m3),
•  úpravy nadstavby dopravných zariadení na zber a zvoz BRKO (dvoch zberných vozidiel s rotačným lisovaním),
•  zariadení umožňujúcich zber priamo v rámci komunálnej bytovej výstavby (zberné nádoby 240 litrov, hnedej farby, prispôsobené na zber BRKO podľa hygienických a právnych predpisov).
Celkové predpokladané náklady: 154 889,48 €
z toho požadovaná dotácia: 147 145,00 €

„Podpora elektromobility Bardejove – budovanie nabíjacej infraštruktúry“
Výzva Ministerstva hospodárstva SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc.
Dátum podania: 30.11.2020
Doba realizácie: 04/2021 - 09/2021
Obsah projektu:
Výstavba novej nabíjacej stanice pre elektromobily DC s výkonom 1x25kW, nabíjacej stanice AC s výkonom 2x22kW a výstavba inžinierskych sieti pre zriadenie budúcich 4 nabíjacích bodov. Nabíjacie stanice v prevedení pilier - budú umiestnené na verejnom parkovisku na ulici M.V. Miškovského v Bardejove.
Celkové predpokladané náklady: 19 846,74 €
z toho požadovaná dotácia: 15 000,00 €

 

 

erb bj

 Aktualizovala: Zuzana Graveczová, Ing., 2021-02-10 11:00, zuzana.graveczova@bardejov.sk