Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

odľa § 82 ods. 7 zákona č 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Mesto Bardejov upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Bardejov, Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov alebo elektronicky na adresu: zivotne@bardejov.sk v lehote do šesť pracovných dní od dňa zverejnenia informácie.

Začaté správne konania:

 Číslo spisu: Deň zverejnenia:  Text informácie:
 ŹP2785/2020  2.9.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub  1 ks dreviny, druh: Orech kráľovský (Juglans regia) rastúci na pozemku parcelné číslo C KN 2203/1, druh pozemku: záhrada, v kat. území Bardejov – pozemok je umiestnený v zastavanom uzemí obce.

Žiadateľ: Mária Štecová, Kap. Nálepku 61, 085 01 Bardejov      

Dôvod žiadosti: Drevina je v zlom zravotnom stave a ohrozuje obyvateľov a blízke nehnutelnosti.
ŹP2752/2020 27.8.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub  2 ks drevín, druh: 1 ks Vŕba pokrútená (Salix  erythroflexuasa) rastúca na pozemku parcelné číslo C KN 4886/8, druh pozemku: ostatné plochy, v kat. území Bardejov – pozemok je umiestnený v zastavanom uzemí obce a 1 ks Vŕba biela (Salix alba ) rastúca na pozemku parcelné číslo C KN 4886/8, druh pozemku: ostatné plochy, v kat. území Bardejov – pozemok je umiestnený v zastavanom uzemí obce.

Žiadateľ: Zariadenie sociálnych služieb Egídius, Ťačevská 38, 085 01 Bardejov      

Dôvod žiadosti: Predmetné dreviny rastú v tesnej blízkosti bytového domu a svojimi konármi poškodzujú okapové rúry, parapety a okná budovy. Časť koruny stromov je suchá, pri silnejšom vetre sa láme a padajúce konáre môžu ohroziť prijímateľov sociálnej služby.

ŹP2751/2020 27.8.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub  1 ks dreviny, druh: Smrekovec opadavý (Larix decidua) rastúci na pozemku parcelné číslo C KN 2070/30, druh pozemku: ostatné plochy, v kat. území Bardejov – pozemok je umiestnený v zastavanom uzemí obce.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS m.p. Štefánikova 786, 085 01 Bardejov      

Dôvod žiadosti: Drevina rastie v tesnej blízkosti bytového domu a svojím koreňovým systémom poškodzuje základy bytového domu.
 ŹP2660/2020  19.8.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub  5 ks drevín, druh: 2 ks Smrek obyčajný (Pice abies) rastúce na pozemku parcelné číslo C KN 1184/14, druh pozemku: ostatné plochy, 1 ks Čremcha obyčajná (Prunus padus) rastúca na pozemku parcelné číslo C KN 1184/15, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria a 2 ks Breza previsnutá (Betula pendula) rastúce na pozemku parcelné číslo  C KN 1184/15, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, v kat. území Bardejov – pozemky sú umiestnené v zastavanom uzemí obce.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS m.p. Štefánikova 786, 085 01 Bardejov      

Dôvod žiadosti: Predmetné dreviny (smreky a čremcha) majú zhoršený zdravotný stav a brezy ohrozujú zdravie obyvateľov bytových domov svojou alergenitou.

     
ŹP2411/2020 24.7.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub  1 ks dreviny, druh: Tuja západná (Thuja occidentalis"Malonyana") rastúca na pozemku parcelné číslo C KN 1309/3, druh pozemku: ostatné plochy, v kat. území Bardejov – lokalita - cintorín sv. Michala, pozemok je umiestnený v zastavanom uzemí obce.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS m.p. Štefánikova 786, 085 01 Bardejov      

Dôvod žiadosti: Predmetná drevina rastie v tesnej blízkosti hrobových miest a svojím koreňovým systémom poškodzuje okolité hrobky.

ŹP2968/2020 24.09.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub  1 ks dreviny, druh: Smrek obyčajný (Picea abies) rastúci na pozemku parcelné číslo C KN 302/4, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, v kat. území Bardejov, pozemok je umiestnený v zastavanom uzemí obce.

Žiadateľ: Centrum sociálnych služieb, Toplianská 9, 085 01 Bardejov    

Dôvod žiadosti: Predmetná drevina je v zlom zdravotnom stave, až vyschnutá.

ŹP3077/2020 02.10.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub  2 ks drevín, druh: Jedľa biela (Abies alba) a Borovica čierna (Pinus nigra) rastúce na pozemku parcelné číslo C KN 5222/16, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, v kat. území Bardejov , pozemok je umiestnený v zastavanom uzemí obce.

Žiadateľ: Ing. Miroslav Grus, Pod vinbargom 14, 085 01 Bardejov      

Dôvod žiadosti: Drevina vysokého vzrastu, v prípade silného vetra hrozí vyvrátenie a poškodenie rodinného domu. Taktiež v jeho dosahu je vedenie vysokého napätia.

ŹP1839/2020 1.6.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub  4 ks drevín, druh: 2 ks Smrek obyčajný (Picea abies) a 2 ks Lipa malolistá (Tilia cordata) rastúcich na pozemku parcelné číslo C KN 4886/23, druh pozemku: ostatné plochy, v kat. území Bardejov – lokalita Ťačevská ulica, pozemok je umiestnený v zastavanom uzemí obce.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS m.p. Štefánikova 786, 085 01 Bardejov      

Dôvod žiadosti: Predmetné dreviny rastú v tesnej blízkosti fasády, zhoršujú hygienické podmienky v priľahlých bytoch, ohrozujú bytový dom ako aj vozidlá parkujúce na danej parcele. 

ŹP2070/2020 22.06.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub  6 ks drevín, druh: 6 ks Smrekovec opadavý ( Larix decidua ) rastúcich na pozemku parcelné číslo C KN 4774/1, druh pozemku: trvalý trávny porast, v kat. území Bardejov – lokalita Kira, pozemok je umiestnený mimo zastavaného uzemia obce.

Žiadateľ: Ján Sidimák, Nábrežná 15, 085 01 Bardejov      

Dôvod žiadosti: Dreviny svojou výškou pri nepriaznivom počasí ohrozujú existujúce nehnuteľnosti -  rekreačné záhradkárske chaty.

ŹP2076/2020 22.06.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub  1 ks dreviny, druh: 1 ks Vŕba košikárska  (Salix viminalis ), rastúca v kat. území Bardejov, na pozemku parcelné číslo C KN 5167/97, druh pozemku:ostatná plocha, sú umiestnené v zastavanom území obce.

Žiadateľ: Bardejovský podnik služieb BAPOS m.p. Štefánikova 786, 085 01 Bardejov        

Dôvod žiadosti: Predmetný strom rastie v tesnej blízkosti oplotenia materskej školy, vrastá kmeňom a koreňovou sästavou do podmurovky.

ŽP3194/2020 09.10.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny, druh: tuja ( Thuja ) rastúcej na pozemku parcelné číslo C KN 3638/51, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, v kat. území Bardejov , pozemok je umiestnený v zastavanom území obce.

Žiadateľ: Gabriela Fačkovcová, Kukorelliho 46, 085 01 Bardejov      

Dôvod žiadosti: Drevina je vysoká a rozkonárená, privetre obyba sa a naráža na fasádu a oplotenie.

ŽP3195/2020 09.10.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub  5 ks drevín, druh: 1 ks čerešňa, 2 ks jabloň a 2 ks tuja rastúcich na pozemku parcelné číslo C KN 3597/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, v kat. území Bardejov, pozemok je umiestnený v zastavanom území obce.

Žiadateľ: Peter Renčko a Daniela Renčková, Tehelná 93, 085 01 Bardejov      

Dôvod žiadosti: Príprava pozemku na výstavbu rodinného domu.

ŽP3307/2020 20.10.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub  17 ks drevín, druh: 6 ks hrab obyčajný, 4 ks javor mliečný, 2 ks lipa malolistá a 5 ks vŕba rakytová rastúcich na pozemku parcelné číslo C KN 4256/13 a C KN 4256/16, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, v kat. území Bardejov, pozemok je umiestnený v zastavanom území obce.

Žiadateľ: Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, LS Bardejov, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov  

Dôvod žiadosti: Na základe žiadosti Šarišského múzea v Bardejove č. 37/2/20 zo dňa 20.2.2020, o výrub náletových drevín z okolia MĽA v Bardejovských Kúpeľoch, žiadame ako vlastník susedného pozemku o výrub náletových drevín, z dôvodu bezprostrednej hrozby vzniku značnej škody na majetku, ohrozenia zdravia a života človeka.

ŽP3009/2020 24.09.2020  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny, druh: 1 ks Smrek obyčajný (Picea abies) rastúci v kat. území Bardejov ( ul. Tehelná č. 47 ), na pozemku s parcelným číslom C KN 3699/17 druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: p. Elena Košťálová, Tehelná 47, 085 01 Bardejov         

Dôvod žiadosti: Predmetná drevina rastie v tesnej blízkosti garáže, čím je spôsobené narušenie statiky, aj susedného plota.

 ŽP3242/2020  13.10.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny, druh: 1 ks Čerešňa vtáčia (Cerasus avium) rastúca v kat. území Bardejov ( ul. Mikulovská č. 797/5 ), na pozemku s parcelným číslom C KN 1770, druh pozemku: záhrada, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: p. Čupa Juraj a Ing. Čupová Slavka, Mikulovská 797/5, 085 01 Bardejov         

Dôvod žiadosti: Predmetná drevina má zhoršený zdravotný stav, má prasknutý kmeň infikovaný plesňovým ochorením.

 ŽP3241/2020  13.10.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny, druh: 1 ks Dub zimný (Quercus petraea Matusch) rastúci v kat. území Bardejov, na pozemku s parcelným číslom C KN 4262/17 druh pozemku: ostatná plocha, pozemok je umiestnený v  zastavanom území mesta.

Žiadateľ: Mgr.Boris Bžán, LL.M., Panská 240/6, 811 01 Bratislava      

Dôvod žiadosti: Predmetná drevina rastie v tesnej blízkosti súsedného pozemku a znemožňuje nerušený výkon vlastníckeho práva.

 

Aktualizoval: Ing. Jana Klebanová, 20.10.2020, 10:44h. jana.klebanova@bardejov.sk

 

 

 

 

 

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám